خرید اقساطی

شرایط عمومی خرید اقساطی

 • خرید اقساط در مجموعه فرش بهشتی تبریز بدون کارمزد و بدون سود امکان پذیر است.
 • حضور صاحت چک به همراه کارت ملی و دسته چک
 • عدم داشتن چک برگشتی
 • تعداد چک ها معادل تعداد ماه های اقساط می باشد.
 • در صورت عدم ارائه مدراک شغلی ، دریافت چک شهرستان با مبلغ بیشتر از 10,000,000 ریال امکان پذیر نیست.
 • خرید اقساطی پس از پرداخت یک سوم مبلغ کل فاکتور امکان پذیر است.

شرایط خرید اقساطی مشاغل

 • خرید اقساطی با چک شهرستان با ارائه مدارک شغلی به همراه یک فقره چک غیر تا سقف 120 میلیون ریال امکان پذیر است.
 • خرید اقساطی برای پرسنل بخش خصوصی با ارائه معرفی نامه ممهور به مهر محل کار تا سقف 240 میلیون ریال امکان پذیر است.
 • خرید اقساطی برای پرسنل قراردادی نهادهای دولتی با ارائه آخرین فیش حقوقی مهر شده ؛ حکم کارگزینی و کارت پرسنلی تا سقف 240 میلیون ریال امکان پذیر است.
 • خرید اقساطی برای بازنشستگان محترم با ارائه آخرین فیش حقوقی و کارت بازنشستگی تا سقف 240 میلیون ریال امکان پذیر می باشد.
 • خرید اقساطی با ارائه جواز کسب دارای آدرس و تاریخ اعتبار تا سقف 240 میلیون ریال امکان پذیر است.
 • خرید اقساطی کارمندان مشاغل رسمی دولتی با ارائه آخرین فیش حقوقی ؛ حکم کارگزینی و کارت پرسنلی تا سقف 360 میلیون ریال امکان پذیر می باشد.
شرایط خرید اقساطی از فرش بهشتی تبریز