شرایط عمومی خرید فرش اقساطی

خرید فرش اقساطی در مجموعه فرش بهشتی بدون کارمزد و بدون سود امکان پذیر است.
حضور صاحت چک به همراه کارت ملی و دسته چک طرح صیاد.
عدم داشتن چک برگشتی.
تعداد چک ها معادل تعداد ماه های اقساط می باشد.
در حالت یک ساله و دو ساله، دریافت چک بر اساس یک سوم در آمد خالص ماهیانه امکان پذیر است.
در صورت عدم ارائه ى مدارك شغلى دریافت چک با مبالغ بالاتر از 20/000/000 ریال امکان پذیر نیست.
چک شهرستان فقط در حالت یک سوم پیش پرداخت قابل دریافت مى باشد.

شرایط اختصاصی خرید فرش اقساطی

مشتریان بخش خصوصى : ارائه معرفى نامه ممهور به مهر محل کار
مشتریان قراردادى یا پیمانى: ارائه آخرین فیش حقوقى مهر شده، حکم کارگزینى و کارت پرسنلى
مشتریان بازنشسته: ارائه آخرین فیش حقوقى و کارت بازنشستگى
مشتریان داراى جواز کسب: ارائه جواز کسب داراى آدرس و تاریخ اعتبار