خرید اقساطی فرش بهشتی

شرایط اقساطی فرش بهشتی

شرایط عمومی خرید اقساطی

 • خرید اقساط در مجموعه فرش بهشتی بدون کارمزد و بدون سود امکان پذیر است.
 • حضور صاحب چک به همراه کارت ملی و دسته چک صیادی الزامی می باشد.
 • عدم داشتن چک برگشتی.
 • تعداد چک ها معادل تعداد ماه های اقساط می باشد.
 • در حالت یک ساله و دو ساله، دریافت چک بر اساس یک سوم در آمد خالص ماهیانه امکان پذیر است.
 • در صورت عدم ارائه ى مدارك شغلى دریافت چک با مبالغ بالاتر از 20/000/000 ریال امکان پذیر نیست.
 • چک شهرستان فقط در حالت یک سوم پیش پرداخت قابل دریافت مى باشد.

شرایط اختصاصی

مشتریان بدون مدارك شغلى

مشتریان بدون مدارك شغلى داراى چک صیادی شهرستان به همراه یک فقره چک صیادی ضمانت از غیر .

مشتریان داراى مدارك شغلى

 •  مشتریان بخش خصوصى : ارائه معرفى نامه ممهور به مهر محل کار
 •  مشتریان قراردادى یا پیمانى: ارائه آخرین فیش حقوقى مهر شده، حکم کارگزینى و کارت پرسنلى
 • مشتریان بازنشسته: ارائه آخرین فیش حقوقى و کارت بازنشستگى
 • مشتریان داراى جواز کسب: ارائه جواز کسب داراى آدرس و تاریخ اعتبار

مشتریان کارمند شاغل رسمى دولت

آخرین فیش حقوقى، حکم کارگزینى و کارت پرسنلى

شرایط  خرید اقساطی برای مشتریان آنلاین

 • خرید اقساط در مجموعه فرش بهشتی بدون کارمزد و بدون سود امکان پذیر است.
 • ارسال مدارک هویتی و اعتباری ( شامل عکس کارت ملی و شناسنامه ، مدارک مربوط شغلی ، عکس از چک صیادی ) که پس از استعلام و در صورت تایید اصل چک ها و مدارک از طریق پست به دفتر مرکزی ارسال گردد .
 • عدم داشتن چک برگشتی.
 • تعداد چک ها معادل تعداد ماه های اقساط می باشد.
 • در حالت یک ساله و دو ساله، دریافت چک بر اساس یک سوم در آمد خالص ماهیانه امکان پذیر است.
 • در صورت عدم ارائه ى مدارك شغلى دریافت چک با مبالغ بالاتر از 20/000/000 ریال امکان پذیر نیست.
 • چک شهرستان فقط در حالت یک سوم پیش پرداخت قابل دریافت مى باشد.